"حکایت شده: فردی وارد شهری شد و دید مردم آن شهر هیچ گناهی مرتکب نمی شوند؛ بسیار تعجب کرد و جویای علت شد. پس از جست وجوی بسیار متوجه شد که در این شهر هر کس می میرد، خانواده اش او را جلوی در خانه دفن می کنند. صبحها که اعضای خانواده برای کار از خانه خارج می شوند، به